Summer poppy, acrylic on canvas, 24X36

White poppy, acrylic on canvas, 24X24

Red Lang Poppy study, acrylic on canvas, 24X24 SOLD

orange poppy I, acrylic on canvas, 30X40, SOLD

orange poppy II, acrylic on canvas, 36X36 sold

Matilija Poppies I, sold

red poppy, sold

Matilija Study, sold

Red Poppy II Study, sold

Orange Poppy Study, sold

Matilija Poppies II, sold

Poppy Study II, sold

Purple Poppy Study II, sold

Purple Poppy I Study, sold

Patty’s Plum Poppy, sold

Red Poppy I Study, sold

Advertisements